Етапи дипломного проектування:

•  підготовчий - вибір студентом теми та отримання індивідуального завдання від керівника дипломного проекту щодо питань, які необхідно вирішити під час переддипломної практики за обраною темою, збір фактичних матеріалів, проектування, проведення експериментів, досліджень тощо. Етап включає освоєння програми практики і завершується складанням та захистом звіту про її проходження;

•  основний - оформлення проекту. На цьому етапі робота має бути повністю виконана, перевірена керівником та консультантами. Етап завершується орієнтовно за два тижні до захисту атестаційних робіт на засіданні Екзаменаційної комісії (ЕК);

•  заключний – отримання відгуку керівника та рецензій на  магістерську роботу, візи завідувача випускової кафедри про допуск до захисту, подання  роботи до ЕК (не пізніше одного тижня до його захисту на засіданні ЕК).